Нормативни документи

НАРЕДБА №27

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и общинските училища на територията на община Свиленград.

Чл.2. Община Свиленград гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите по чл. 3, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО).

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Чл.3. (1) В съответствие с чл. 56 от ЗПУО предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на община Свиленград, а задължителното предучилищно образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при възможностите и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(3) В съответствие с чл. 57 от ЗПУО децата постъпват в детска градина на територията на община Свиленград не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(4) В детските градини на територията на община Свиленград могат да се приемат за отглеждане и деца на двегодишна възраст – по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.

(5) В детските градини на територията на община Свиленград могат да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

(6) Детските градини, в които се разкриват яслени групи, се определят с Решение на Общинския съвет.

Чл.4. (1) В съответствие с чл. 25 ал. 2 и чл. 56 от ЗПУО в общинските училища на територията на община Свиленград може да се извършва и задължително предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на ГЛАВА ТРЕТА от тази Наредба.

Чл.5. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

 1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 3, ал. 4 – 2-4 годишни;
 2. втора възрастова група – 4-5 годишни;
 3. трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни;
 4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни.

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по ал. 1 е една учебна година.

(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.

(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование.

Чл.6. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 5, ал. 1 в зависимост от броя им се разпределят в групи.

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал. 1 може да се сформира група от деца на различна възраст .

(3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях, се определят при условията на чл. 60 от ЗПУО: Определят се от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по чл. 60 от ЗПУО, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

            (5) В общинските детски градини на територията на община Свиленград се допуска броят деца в група да надвишава максимално допустимия, като това се съгласува с финансиращия орган.

(6) Разпоредбите на предходните ал. 3 и ал. 4 се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното предучилищно образование се осъществява от училище.

Чл.7. (1) Предучилищното образование в община Свиленград се осъществява при следната организация по избор на родителите:

  1. Целодневна – в рамките на 12 астрономически часа на ден;
  1. Полудневна – в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд;
  1. Почасова – в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден само за времето от 15 септември до 31 май, като в една група се приемат не повече от 2 деца в почасова форма. Почасовата организация се регламентира с правилника за дейността на съответната детска градина;
 1. Самостоятелна – разрешава се от РУО по ред, определен в чл. 18 на Наредба №5 за предучилищното образование. Детската градина осигурява проследяване на постиженията на детето в началото и в края на учебното време.

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 5, ал. 1 на тази Наредба.

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите по чл. 6, ал. 1 на тази Наредба.

Чл.8. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете (в случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.

Чл.9. Постъпването на децата за предучилищно образование в община Свиленград се осъществява целогодишно при спазване на условията по чл. 3 от тази Наредба.

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

РАЗДЕЛ І.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЯСЛЕНА, ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Чл.10. (1) На видно място в детската градина се публикуват сроковете по чл. 14 от настоящата Наредба за организиране и провеждане на приема за първа възрастова група.

(2) Приемът на децата се извършва по документи, в съответната детска градина/училище и се организира от директора или от упълномощено със заповед от него лице.

Чл.11. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.

Чл.12. (1) Кандидатите подават Заявление по образец, съгласно (Приложение №1) от настоящата Наредба. Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, който носи отговорност за коректността на подадената информация. При подаване на документите, се носят и оригиналите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина се прилагат техни копия.

(2) Родителите/настойниците носят отговорност за коректността на подадената информация. Към Заявлението се прилагат документите, с които се удостоверява предимство. При непредставяне на документ за ползване на предимство, класирането на детето се извършва по общия ред.

(3) Подателят получава задължително пореден входящ номер, издаден от детската градина, само и единствено  ако подаденият комплект документи е пълен, т.е. съдържа всички изискуеми документи.

Чл.13.  Към заявлението по чл. 12 се прилагат:

 1. Копие от акта за раждане на детето;
 2. Документ за здравния и имунизационния статус на детето;
 3. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива;
 4. Документи, доказващи основание за предимство по чл.18.
 5. Лична карта на родителя (оригинал и копие) и документ за адресна регистрация (оригинал).
 6. (отм. с Решение №585/28.06.2017 г.)

Чл.14. (1) (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, е в периода от 1 февруари до 30 април на съответната календарна година.

(2) (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) За Детска ясла „Пролет” Заявления за прием на деца се подават целогодишно.

(3) Заявления за прием на деца от втора възрастова група се подават целогодишно и децата се приемат при наличие на свободни места в детските заведения.

Чл.15. (1) Данните на родителите и децата от заявленията и придружаващите документи са лични по смисъла на Закона за защина на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на класирането за прием.

(2) Родителите носят административна отговорност за деклариране на невярна информация и/или предоставяне на документи с невярно съдържание

Чл.16. (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.

Чл.17. Родители/настойници, които са подали заявление за кандидатстване за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.

Чл.18. (1) Класирането се извършва от Комисия, назначена със Заповед на Директора на детската градина.

(2) (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) При приема на деца в първа възрастова група класирането се извършва по следните критерии:

І. ОБЩИ КРИТЕРИИ Точки Необходими документи
1. (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) Деца, които имат брат или сестра, вече приети в детската градина и ще продължат обучението си и през следващата учебна година 5 Не са необходими
2. Деца на родител/и, които са редовни студенти 2 Удостоверение от ВУЗ, че родителят/те е/са редовни студент/и
3. Деца близнаци 2 Копие от Удостоверение за раждане
4. (отм. с Решение №585/28.06.2017 г.) (отм. с Решение №585/28.06.2017 г.)
5. Деца, чиито двама родители работят 1 Служебни бележки от местоработата на двамата родители
ІІ. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ Точки Необходими документи
1. Деца сираци и полусираци 5 Копие от Акт за смърт на родител/и
2. Деца, чиито родител е с трайно намалена работоспособност 71% и над 71%. 4 Решение на ТЕЛК
3. Деца, настанени за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при близки,  роднини или приемно семейство 2 Съдебно решение или копие на Заповед за настаняване на директора на Дирекция „Социално подпомагане”
4. Деца на многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство 1 Копие от Удостоверение за раждане
5. Дете на неизвестен родител 1 Копие от Удостоверение за раждане

(3) Деца с увреждания и/или деца с заболявания, посочени в Наредба за медицинската експертиза,  приета с ПМС № 87 от 5.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г. и деца със специални образователни потребности (СОП) се приемат в детското заведение с предимство преди всички останали, след представяне на становище на Екипа за оценка на индивидуалните потребности и подкрепа на личностното развитие на децата със СОП и/или експертно решение на ТЕЛК.

(4) Класирането се извършва съгласно постъпилите заявления за прием в детска градина, в низходящ ред на база общ сбор от точки, по горепосочените критерии.

(5) По силата на чл. 192 от ЗПУО в група в детска градина и в училище може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

(6) Документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2 могат да бъдат:

 1. Експертно решение на ТЕЛК при установено заболяване и увреждане на дете с медицинска експертиза за 50% и над 50%;
 2. Експертно решение на ТЕЛК за установена намалена трудоспособност на един от родителите със 71% и над 71%;
 3. Служебна бележка от месторабота на родителя/ите (служебната бележка съдържа: изходящ №, мокър печат, подпис и БУЛСТАТ на фирмата);
 4. Удостоверение от ВУЗ за родител/и редовен/ни студент/и;
 5. Копие от Акт за смърт на родител/и;
 6. Копие на Съдебно решение или копие на Заповед за настаняване на директора на Дирекция „Социално подпомагане” за деца, настанени за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при близки, роднини или приемно семейство.

(7) (отм. с Решение №585/28.06.2017 г.)

(8) Децата, които след обработка на подадените заявления и извършеното класиране са с равен брой точки с последния класиран кандидат, се класират над утвърдения прием за детското заведение.

Чл.19. Децата на родители/настойници, които не са представили удостоверяващи документи по предходния чл. 18, се приемат в детското заведение при наличие на свободни места, както следва:

 1. Деца на един работещ родител по реда на входящия номер;
 2. Деца, посещаващи Детска ясла „Пролет” по реда на входящия номер;
 3. Деца на неработещи родители по реда на входящия номер.

Чл.20. Когато родителят/настойникът заяви предимство, но не представи необходимите документи за доказването му, заявлението му се разглежда по реда, описан в чл. 19.

Чл.21.(1) На заседание през м. май педагогическият съвет на детската градина съгласува класирането по определените с тази Наредба критерии и определя списъка на новоприетите деца, както и обособяването им в групи.

(2) Когато в детската градина са приети деца с различна етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата им принадлежност.

(3) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по приема на децата.

Чл.22.(1) Процедурата по записване на децата се осъществява по следния ред:

 1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 10 май;
 2. В срок от 15 дни от обявяването на списъците, родителите на приетите деца, писмено декларират желанието си детето им да посещава съответното детско заведение чрез попълване на Декларация за записване (Приложение № 3);
 3. При потвърден отказ или неспазен срок за записване, свободните места се заемат от децата, следващи в класирането при спазване на посочените в чл. 18 критерии;
 4. (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) Свободно място по смисъла на тази наредба за деца от първа възрастова група е незаето място след изтичане на срока по т. 2.

      (2) Неприетите деца по първо желание се пренасочват от Дирекция „Хуманитарни дейности” към други детски заведения, в които съществува възможност за прием.

      (3) Деца, непостъпили без уважителна причина, отпадат от списъчния състав на детското заведение.

Чл.23. (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) Директорите на детските градини до края на м. юни представят информация в дирекция „Хуманитарни дейности” на Община Свиленград за приетите деца в първа възрастова група.

Чл.24. Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градина на 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

Чл.25. (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) При съществуваща възможност на съответната детска градина, децата от първа възрастова група се приемат и преди посочения срок.

Чл.26. Децата от останалите възрастови групи се приемат целогодишно при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

Чл.27.(1) Детето постъпва в детска градина на територията на община Свиленград след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/ 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини:

 1. Медицинско свидетелство на детето, попълнено от личния лекар (Приложение №2);
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина, като за първи ден се счита деня след издаването на медицинската бележка;
 6. (отм. с Решение №585/28.06.2017 г.)

(2) (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство. В случаите, в които има проблеми при  доставката на ваксини и извънредни промени в имунизациионния календар, децата също се приемат в детска градина без извършени задължителни реимунизации, след получаване на указания от РЗИ.

(3) (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания, (наличие на контакт с болни с чревни инфекции – Салмонелози, Шигелози  и други инфекциозни заболявания на гастро-интестиналния тракт или при условие, че отсъстващото дете е било болно от някое от посочените заболявания) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

(4) (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

(5) (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

(6) При отсъствие на детето от детска градина за период по-кратък от десет дни, се издава само медицинска бележка за отсъствието, която може да се издаде  в последния ден от отсъствието, при условие че родителите уведомят детското заведение за заболяването на детето след първичния преглед.

Чл.28. Децата във втора възрастова група се приемат целогодишно при наличие на свободни места, по реда на чл. 27 от настоящата Наредба.

Чл.29. Родителите/настойниците на новоприетите деца се запознават с Правилника за дейността на детската градина и ясла в частта за права и задължения на родителите и удостоверяват с подпис, че ще го спазват.

Чл.30. (изм. с Решение №585/28.06.2017 г.) На родителите се предоставя информация за размера на таксата за ползване на детска градина и изискванията за ползване на преференции, съгласно разпоредбите на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета от Общински съвет Свиленград.

Чл.31.(1) Децата в общинските детски градини могат да се преместват в други детски градини на територията на община Свиленград през цялата учебна година при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина.

(3) (отм. с Решение №585/28.06.2017 г.)

           

Чл.32. (отм. с Решение №585/28.06.2017 г.)

РАЗДЕЛ II.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Чл.33. (1) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи се приемат в детски градини или в училища, които организират задължително предучилищно образование при наличие на  свободни места.

(2) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи кандидатстват за прием по реда на чл. 10 – 18 от настоящата Наредба.

(3) На свое заседание през м. май педагогическият съвет на детската градина/училището разглежда постъпилите заявления, извършва класиране по определените с тази Наредба критерии и определя списъка на новоприетите деца, както и разпределението им в групите.

(4) Общественият съвет на детската градина/училището дава становище по приема на децата.

(5) Процедурата по записване на децата се осъществява по реда на чл. 22. от настоящата Наредба.

Чл.34. Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина/ училището на 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина/училището на първия следващ работен ден.

Чл.35. Детето постъпва в детска градина/училище на територията на община Свиленград  след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини и разписани в чл. 27 от настоящата Наредба.

Чл.36.(1) Децата от подготвителните групи към общинските детски градини/училища могат да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или към училище през цялата учебна година.

(2) Преместването на територията на община Свиленград е при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(3) Преместването се извършва с Удостоверение за преместване.

(4) Децата от подготвителните групи могат да бъдат премествани след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина/училището.

(5) (отм. с Решение №585/28.06.2017 г.)

(6) За извършеното преместване писмено се информира дирекция „Хуманитарни дейности” на Община Свиленград.

(7) Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна в Списък образец №1 за училищата  или Списък образец №2 за детските градини за съответната учебна година.

Чл.37. Родителите/настойниците осигуряват присъствието на децата си, записани за предучилищно образование в детските градини.

(1) За всяко отсъствие на детето, родителят/настойникът представя медицинска бележка – при отсъствие по здравословни причини или  заявление /по образец/  на детската градина за отсъствията по семейни причини.

(2) Децата от подготвителните групи, записани за целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(3) Отсъствието на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина.

(4) Отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени със заповед на министъра на образованието и науката за съответната учебна година.

Чл.38. Завършването на подготвителна група и постъпването на дете в І клас се удостоверява с Удостоверение за завършена подготвителна група.

Чл.39. Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба, съгласно чл. 347 от ЗПУО.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ПРЕЗ НЕУЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Чл. 40. Учебната година в предучилищното образование съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗПУО започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, неучебното време – от  1 юни до 14 септември.

Чл.41. (1) През периода на неучебно време, детската градина може да работи с намален капацитет на дейността си с оглед извършване на профилактика, ремонтни дейности и използване на полагаем годишен отпуск на служителите и др.

(2) През месеците юли и август детските градини на територията на община Свиленград работят със сборни групи, сформирани на база заявено желание от родител/настойник.

(3) В случай, че реално посещаващите групата във филиалите деца в три последователни дни са под 10, месец август се обявява за ваканционен

(4) Кметът на община Свиленград издава заповед относно организацията на работа на детските градини в периода 1 юни – 14 септември, след подадени докладни записки от директорите на съответните детски градини.

Чл.42. Допълнителни услуги на детските градини по отглеждането на децата.

(1) В общинските детски градини може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата.

(2) Редът и условията за организирането, и видовете допълнителни услуги по ал. 1, се приемат с решение на Педагогическия съвет.

(3) Организирането на допълнителните услуги по ал. 1 се заплаща при условия и ред, определени с Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград.

(4) Детските градини могат да предлагат допълнителни дейности извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие – чужд език, танци, спорт и др.

 1. Тези дейности се извършват при писмено заявено желание от родителите.
 2. Тези дейности се извършват от правоспособен преподавател срещу заплащане. Финансово заплащането се регламентира с договор между учителя и детската градина, и съответно отчитане на данъци съобразно ЗМДТ.
 3. Редът и условията за извършване на допълнителни дейности в детската градина се определят в Правилника на детската градина, а контролът се осъществява от директора.

Чл.43. За децата от трета и четвърта подготвителна група, които са от села, където няма филиали, се организира транспорт за превозването им до общинска детска градина през учебно време.

ГЛАВА ПЕТА

Обществени услуги

С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.

В тази връзка и съгл.чл.28 от Административно-процесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административното обслужване, детските градини на територията на община Свиленград предоставят следните обществени услуги:

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1.  Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Свиленград е приета на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката) и влиза в сила от деня на приемането й.
 2. Директорите на детските градини са задължени да поставят Наредбата на видно и достъпно място за информация на родителите.
 3. Родителите могат да кандидатстват за прием на деца от семейството си в повече от една детска градина, като всички заявления за прием, подадени в различни детски заведения, са равностойни.
 4. Директорите на детските градини и Дирекция „Хуманитарни дейности” на Общинска администрация Свиленград, в срок до 1 март на текущата година уведомяват с писмо (Приложение №4) или по друг, избран от тях начин, родителите на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка през съответната година.
 5. Когато фиксираният краен срок по дейностите включва почивен ден, срокът изтича в първия работен ден.
 6. Контрол по спазване на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Свиленград се осъществява от Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Свиленград.
 7. Наредбата е приета с Решение № 340 на Общински съвет Свиленград, протокол № 15/26.10.2016 год., изменения и допълнения са направени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Свиленград, приета с Решение №585/28.06.2017 г. и може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет – Свиленград.

Документи

Приложение №1 – Заявление за прием в детска градина
Приложение №2 – Медицинско свидетелство
Приложение №3 – ДекларацияПриложение №4 – Уведомително писмо
Наредба №10